Gröna spåret

Workshop Jönköping
Vi hade en engagerad och kreativ samling i Jönköping med representanter från 5 olika kommuner kring Jönköping. Där har vi kartlägt utmaningar och behov kring miljödata i planeringsarbete kring gröna ytor och infrastruktur. Det resulterade i en översikt av olika typer av brister både i underlag men också vad gällende kommunikation och visualisering av gröna planer.

I grupperna har vi sedan arbetat fram några fallstudier för Greenviz lab projektet som vi skulle kunna ta upp. Vi har nu valt ut Vetlanda kommun att initiera vårt arbete och ska bjuda in andra kommuner att delta I detta, eftersom frågorna kan vara relevant för flera kommuner.

Workshop Vetlanda.
Vi har nu börjat ett andra experiment inom det gröna spåret genom att diskutera med Vetlanda kommun om deras behov i området Sandlandet, ett rekreationsområde med naturvärden som antagligen ska bebyggas. Generellt kan vi sammanfatta att det fanns ett antal frågar och funderingar som kanske flera kommuner har gemensammt i detta arbete. T ex. hur framtiden ska se ut om bebyggning pågår och naturområde försvinner och hur man kan kommunicera det i beslutsprocessen till olika aktörer på ett tydligt och pedagogiskt sätt. En annan tråd som dök upp i diskussionen är ekologiskt kompensation och hur vi kan förtydliga processen i vägledning som är på väg.

Vi jobbar framåt på ett antal skisser hur vi skulle kunna visualisera dessa kommunikationsbitar på ett framtidsinriktad och lekfullt sätt.

• Kommunala underlag om gröna
infrastruktur och riktlinjer hur man ska jobba med det I planarbete samt förankring I planarbete saknas.
• Det behövs kunskapsunderlag inom gröna planering, t ex inom naturvärde, som man kan lätt använda (analysera, visualisera) i olika GIS verktyg.
• Komplexiteten av värde av naturen är svårt att kommu-nicera och är inte lätt att värdera och visa up i ekonomiska diskussioner för att övertyga beslutsfattare.